Menu
Košík

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  internetového obchodu vip77.sk

Kúpnezmluvyuzavretéprostredníctvomelektronickéhoobchodusaspravujúpríslušnýmiustanoveniamizákona č. 102/2014 Z.z. o ochranespotrebiteľapripredajitovarualeboposkytovaníslužieb na základezmluvyuzavretej na diaľkualebozmluvyuzavretejmimoprevádzkovýchpriestorovpredávajúceho v platnomznení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochranespotrebiteľa v platnomznení, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraneosobnýchúdajov (v zneníneskoršíchnoviel), ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskyzákonník a týmitoobchodnýmipodmienkamiupravujúcimipodrobnostipriichuzatváraní a realizácii.

Informácie o predávajúcom.

Predávajúcimsa v zmysletýchtovšeobecnýchnákupnýchpodmienokoznačujespoločnosť

+421944451483  vip77.info@centrum.sk, SK1802000000004073054358

Kupujúcim je každýnávštevník e-shopu, ktorýsúhlasísovšeobecnýmiobchodnýmipodmienkami a reklamačnýmipodmienkamiaobjednásitovaraleboslužbyprostredníctvomelektronickýchkomunikačnýchprostriedkov. Pre účelyzákona č. 102/2014 Z. z. saspotrebiteľomrozumiefyzickáaleboprávnickáosoba, ktoránenakupujetovar pre účelyjehopredajainýmosobám, zaúčelompodnikaniaalebovýkonuzamestnaniačipovolania.

Tovar je možnévyberaťprehliadanímkatalógu na webovejstránke vip77.sk a  pomocou operátora na linke +421 944 451 483(Po – Pia: 8:00 – 16:00) alebo v našejkamenejpredajni.

Priobjednávanícez internet uveďte, prosím, nasledujúceúdaje:

        Aknakupujeteakospotrebiteľ, t.j. akofyzickáosoba, ktoránekonápriuzatváranízmluvy na diaľku v rámcipredmetusvojejpodnikateľskejčinnosti, zamestnaniaalebopovolania, uveďtemeno a priezvisko, adresu. SúčasneuveďteVašetelefónnečísloa e-mail.

        Aknakupujete v súvislosti s Vašoupodnikateľskoučinnosťou, uveďtetiežobchodnémeno, IČO, DIČ a miestopodnikaniaalebosídlo.

    PoodoslaníobjednávkybudeVašaobjednávkaspracovaná a na Váš e-mail budeobratomdoručenépotvrdenie o prijatíobjednávky. Detailyobjednávky a predpokladanýtermíndodaniatovaruažkukupujúcemu s vamidohodneme e-mailom. Na Vamiuvedenú e-mailovúadresu Vám budú v prípadepotrebyzasielanévšetkyďalšieinformácieohľadomVašejobjednávky.

    Predávajúci je povinnýsplniťobjednávku a dodaťkupujúcemutovar v lehotenajneskôrdo 30 dní. Tovarvšakobvykleexpedujemedo 2 pracovnýchdní. Dodanietovaruuskutočňujemepočaspracovnýchdníod 8:00 – 18:00, o presnomdniexpedície a dodanietovaruvásbudemeinformovať e-mailom.

    V prípade, žetovardoručujezmluvnýprepravca, dávakupujúcipredávajúcemuprávopredaťdopravcovinutné minimum osobnýchúdajov pre bezproblémovédoručenietovaru (meno, adresa, telefón, e-mail).

    Pripreberanítovaru Vám doručímedoklad o prevzatítovaru, ktorý je zároveňdokladom o zaplatenítovaru v prípadeplatby na dobierku. Doklad o prebratítovaru je zároveňobjednávkoutovaru v písomnejpodobe. Daňovýdoklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostanekupujúci e-mailom najneskôrdo 14 dníoddoručeniatovaruprípadnevložený v zásielke. Tovarsapovažujezaprevzatýspotrebiteľomokamihom, keďspotrebiteľalebonímurčenátretiaosobaprevezmevšetkyčastiobjednanéhotovarualeboaksa:

    a) tovaryobjednanéspotrebiteľom v jednejobjednávkedodávajúoddelene, okamihomprevzatiatovaru, ktorýboldodanýakoposledný,

    b) dodávatovarpozostávajúci z viacerýchdielovalebokusov, okamihomprevzatiaposlednéhodielualeboposlednéhokusu,

    c) tovardodávaopakovanepočasvymedzenéhoobdobia, okamihomprevzatiaprvéhododanéhotovaru.

Odstúpenieod kúpnej zmluvy

Odstúpenieod kúpnej zmluvyzostranykupujúceho v prípadeneosobnéhospôsobudoručeniatovaru: (nevzťahujesa na osobnéprevzatietovaru v miestepredávajúceho). V súladesozákonommáteakozákazníkprávoodstúpiťodzmluvydo 14 dníodprevzatiatovaru. Aksarozhodnete pre odstúpenie v tejtolehote, prosímeVás o dodržanienižšieuvedenýchpodmienok:

- Kontaktujtenás, žežiadate o odstúpenieodzmluvy s uvedenímčíslaobjednávky, dátumunákupu a Vašímčíslomúčtu pre vráteniepeňazí.

- Aksteužtovarobdržali a prevzali, zašlitehospäť na našuadresuuvedenú v sekcii kontakt a tozanasledujúcichpodmienok

» tovarmusíbyť v pôvodnomnepoškodenomobale

» tovarnesmiebyťpoužitý

» tovarmusíbyťnepoškodený

» tovarmusíbyťkompletný (vrátanepríslušenstva, záručnéholistu, návoduatď.)

» zašlitespolu s dokladom o kúpe

- Tovar, prosíme, posielajtedoporučene a poistený, nakoľkoneručímezajehoprípadnústratu na ceste k nám (doporučeneneznamená na dobierku).

- Prisplnenívšetkýchvyššieuvedenýchpodmienok pre vrátenietovaru Vám peniazezatovarzašlemepoukážkoualeboprevodom na Vášúčet a tonajneskôrdo 14 pracovnýchdnípofyzickomobdržanítovaru.

- V prípadenesplnenianiektorej z vyššieuvedenýchpodmienoknebudemežiaľmôcťakceptovaťodstúpenieodspotrebiteľskejzmluvy a tovarbudevrátený na nákladyodosielajúcehonaspäť.

Spotrebiteľmá na základezákona č. 102/2014 Z. z. o ochranespotrebiteľapripredajitovarualeboposkytovaníslužieb na základezmluvyuzavretej na diaľkualebozmluvyuzavretejmimoprevádzkovýchpriestorovpredávajúceho a o zmene a doplneníniektorýchzákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľaustanovení § 7 a nasledujúcichprávoodstúpiťod kúpnej zmluvydo 14 kalendárnychdniododňaprevzatiatovaru.

Spotrebiteľ je povinný, aktotoprávochcevyužiť, písomnéodstúpenieod kúpnej zmluvyosobnedoručiťnajneskôr v poslednýdeňurčenejlehoty na kontaktnúadresupredávajúcehoalebototoodstúpenieodovzdať na poštovúprepravunajneskôr v poslednýdeňlehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladnepooznámení o odstúpeníodzmluvyzaslaťalebodoručiťosobnepredmetzmluvyodktorejodstupujespolusovšetkoudokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodomainoudokumentáciou k tovaru, ktorámuboladoručenáspolu s tovarom, najneskôrvšakdo 14 dníododňaodstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčamekupujúcimabysivyhotovili pre vlastnúpotrebukópiufaktúry a tovarzasielalidoporučeneaakopoistenúzásielku. Na odstúpenieodzmluvymôžetevyužiťformulár, ktorýzasielame s každouzásielkou, alebomôžetepoužiťinýformulár, alebodokumentobsahujúcipožadovanéúdaje.

Prevádzkovateľ e-shopuvrátizaplatenéplneniezatovar a službuvrátanehodnotyzanajlacnejšiebežnýspôsobdoručeniaako i nákladovpreukázateľnevynaložených na objednanietovarudo 14 dníododňadoručeniaodstúpeniaodzmluvy, avšaknemusívrátiťpeniazeskôrako je mudoručenýtovaralebospotrebiteľnepreukážezaslanietovaru, toneplatí v prípadeakpredávajúcinavrhol, žesitovarvyzdvihnesám.

Náklady na vrátenietovaruznášaspotrebiteľ. Totoprávo na odstúpenieodzmluvysapodľa § 7 ods. 6 Zákonaneuplatňujenapríklad pre tovar, ktorýbolzhotovenýpodľaosobitnýchpožiadaviekspotrebiteľa, aleboktorývzhľadom na jehovlastnostinemožnovrátiť, alebotovaru, ktorýrýchlopodliehaskazealebozníženiuakosti, taktiež pre predajnovín, časopisov, periodickejtlače, kníh a na predajaudiovizuálnehodiela, zvukovéhozáznamualebozvukovo-obrazovéhozáznamuumeleckéhovýkonualebomultimediálnehodiela, ktoréspotrebiteľrozbalilalebo aj na tovar, ktorýboluzavretý v ochrannomobale, ktorýnie je vhodnévrátiť z dôvoduochranyzdraviaalebo z hygienickýchdôvodov.

Na účelyzisteniapovahy, charakteristík a funkčnostítovarumáspotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovaťho len takýmspôsobom, akýmbymutoboloumožnené v bežnejpredajni, čoprezumujepovinnosťvráteniatovaru s originálnymobalom, visačkami a podobne.

 

Spotrebiteľznášaakékoľvekzníženiehodnotytovaru, ktorébolospôsobenéjehopoužívanímnadrámecpotrebný pre zisteniefunkčnosti a vlastnostítovaru.

    Spotrebiteľ je oprávnený aj bezuvedeniadôvoduodstúpiťodzmluvydo 14 dníododňaprevzatiatovaru. Spotrebiteľmôžeuplatniťprávo na odstúpenieodzmluvy u predávajúceho v listinnejpodobealeboemailom na adrese info@vip77.sk Spotrebiteľmôžepoužiťformulár na odstúpenieodzmluvy .Aksataktorozhodnete, zašlitenámspolu s tovarom písomnéprehlásenie o odstúpeníodzmluvy s uvedenímčíslaobjednávky, dátumunákupu a číslaúčtu pre finančnévysporiadanie.

    Tovarzašlitespolu s dokladom o kúpenajneskôrdo 14 dníoddňaodstúpeniaodzmluvyspäťpoštou na adresuKomenského 22945 01 Komárno. Privrátenízasielajteprosímtovarnepoškodenývrátanedokumentácie, príslušenstva a pod. Priodstúpeníodzmluvyznášateibanáklady na vrátenietovarupredávajúcemu. Spotrebiteľzodpovedázazníženiehodnotytovaru, ktorévzniklo v dôsledkutakéhozaobchádzania s tovarom, ktoré je nadrámeczaobchádzaniapotrebného na zistenievlastností a funkčnostitovaru.

    Predávajúcisazaväzujevrátiťkupujúcemucenuzaplatenúzapríslušnýtovar v lehote 14 kalendárnychdníododňadoručeniaoznámenia o odstúpeníodzmluvypredávajúcemu.

    Kúpnacenatovaru Vám budevždypotvrdená v spresneníobjednávky e-mailom. Kupujúcipotvrdzuje, žeboloboznámený s tým, žesúčasťouobjednávky je povinnosťzaplatiťcenu.

    Všetkycenyzatovar a služby a všetkypoplatky v internetovomobchodesúuvádzanévrátane DPH. Všetkyakcieplatiadovypredaniazásob, pokiaľprikonkrétnomvýrobkunie je uvedené inak.

    Záručnépodmienkysúupravenéreklamačnýmporiadkom.

    Predávajúcinezodpovedázaoneskorenúdodávkutovaruzavinenúkuriérskouslužbou, prípadneudanímnesprávnejadresykupujúceho. Kupujúci je povinnýdôkladneskontrolovaťtovarprijehoprevzatíodprepravcu/kuriéra a potvrdiťsvojímpodpisomprevzatietovaru na doklade o prevzatítovaru.

    Reklamáciuzaprípadnénedodanietovaruvinoukuriéraalebopoškodenietovaruzavinenékuriérskouslužbou je nutné v takýchtoprípadochuplatňovaťpriamo u pracovníkakuriérskejslužby. Poškodenýtovarkupujúciodkuriéraneprevezme a poškodenietovarukupujúcizaznačídodokladu o prevzatítovaru.

    Reklamáciemechanickéhopoškodeniatovaruzapríčinenéhoprepravou, prevzatiektoréhobez vád potvrdilkupujúcipracovníkovikuriérskejslužby, nebudúpredávajúcimuznanéakooprávnené a plnenie z takejtoreklamácienebudekupujúcemuposkytnuté.

    Kupujúcimáprávozrušiťobjednávkubezudaniadôvodukedykoľvekpredexpedícioutovaru a toprostredníctvomelektronickejpoštyalebotelefonicky. V prípadenedodaniatovaru z dôvoduvyššejmocialebo z dôvoduukončeniajehovýrobypredávajúcibezodkladneinformujekupujúceho o dôvodenedodania. Predávajúci je povinnýposkytnúťmožnosťdodanianáhradnéhotovaru.

    Kupujúcimáprávoodmietnuťmožnosťdodanianáhradnéhotovaruaodstúpiťodobjednávkyuvedenéhotovaru. V prípadeúhrady kúpnej cenyalebojejčastibudúprizrušeníobjednávkyfinančnéprostriedkyvrátenékupujúcemu v lehote 14 kalendárnychdní na uvedenýbankovýúčet.

 

    Osobnéúdajeaichochrana

    14.1. Zmluvnéstranysadohodli, žekupujúci v prípade, že je fyzickouosobou, je povinnýoznámiťpredávajúcemusvojemeno a priezvisko, adresutrvaléhobydliskavrátane PSČ, číslotelefónu a mailovúadresu.

    14.2. Zmluvnéstranysadohodli, žekupujúci v prípade, že je právnickouosobou, je povinnýoznámiťpredávajúcemusvojeobchodnémeno, adresusídlavrátane PSČ, IČO, číslotelefónu a mailovúadresu.

    14.3. Kupujúcizaslanímobjednávkypredávajúcemučestneprehlasuje, že dáva súhlas v zmysleust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraneosobnýchúdajov v zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), abypredávajúcispracoval a uschovávaljehoosobnéúdaje, najmätie, ktorésúuvedenévyššie a/aleboktorésúpotrebnépričinnostipredávajúceho a spracovávalichvovšetkýchsvojich informačnýchsystémoch. Kupujúcizároveňčestneprehlasuje, žedávasvojsúhlaspredávajúcemusospracúvanímjehoosobnýchúdajovako aj s cezhraničnýmprenosomosobnýchúdajovdoČeskejrepublikyakočlenskéhoštátuEurópskejúnie a tozaúčelomuzavretia kúpnej zmluvymedzipredávajúcim a kupujúcim, evidenciekúpnychzmlúv, faktúrainýchdokumentov, zaúčelommarketingu, zaúčelomprepravnýchslužiebkúpenéhotovaru a zaúčelomuzatvoreniasplátkovéhokalendáru. Predávajúcisazaväzuje, žebude s osobnýmiúdajmikupujúcehozaobchádzať a nakladať v súlade s platnýmiprávnymipredpismi SR. Predávajúciposplneníúčeluspracúvaniazabezpečíbezodkladnelikvidáciuosobnýchúdajovkupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlassospracovanímosobnýchúdajovmôžekupujúciodvolaťkedykoľvekpísomnouformou. Súhlaszanikne v lehote 1 mesiacaoddoručeniaodvolaniasúhlasukupujúcimpredávajúcemu.

    14.4. Kupujúcimáprávo a možnosťaktualizovaťosobnéúdajepriamo v on-linerežime na web stránkeinternetovéhoobchodu, v zákazníckejsekcii, ihneďpoprihlásení.

    14.5. Predávajúcivyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚosobnéúdajebudezískavaťvýlučne na účeluvedené v bode 14.3. týchtopodmienok.

    14.6. Predávajúcivyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚbudezískavaťosobnéúdaje na inéúčely, akosúuvedené v bode 14.3. týchtopodmienokosobitne a zabezpečí, abysaosobnéúdajespracúvali a využívalivýlučnespôsobom, ktorýzodpovedáúčelu, na ktorýbolizhromaždené a žeichnebudezdružovať s osobnýmiúdajmi, ktorébolizískané na inéúčely.

    14.7. Predávajúcivyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚbudespracúvaťosobnéúdaje v súlade s dobrýmimravmi a budekonaťspôsobom, ktorýneodporujeZnOOÚ ani inýmvšeobecnezáväznýmprávnympredpisoma ani ichnebudeobchádzať. Predávajúcivyhlasuje, žesúhlaskupujúcehosinebudevynucovaťa ani podmieňovaťhrozbouodmietnutiazmluvnéhovzťahu, služby, tovarualebopovinnostiustanovenejpredávajúcemu.

    14.8. Kupujúcimáprávo na základepísomnejžiadostiodpredávajúcehovyžadovať

    1/ potvrdenie, čisúaleboniesúosobnéúdaje o nej spracúvané,

    2/ vovšeobecnezrozumiteľnejformeinformácie o spracúvaníosobnýchúdajov v informačnomsystéme v rozsahu:

    a) identifikačnéúdajepredávajúceho a zástupcupredávajúceho, akbolvymenovaný,

    b) identifikačnéúdajesprostredkovateľa; toneplatí, akpredávajúciprizískavaníosobnýchúdajovnepostupujepodľa § 8 ZnOOÚ, c) účelspracúvaniaosobnýchúdajov,

    d) zoznamosobnýchúdajovaleborozsahosobnýchúdajovpodľa § 10 ods. 4 prvejvetyZnOOÚ a

    e) doplňujúceinformácie, ktorésú s ohľadom na všetkyokolnosti a podmienkyspracúvaniaosobnýchúdajovpotrebné pre kupujúceho na zaručeniejejpráv a právomchránenýchzáujmov v rozsahunajmä:

    - poučenie o dobrovoľnostialebopovinnostiposkytnúťpožadovanéosobnéúdaje; akpredávajúcizískavaosobnéúdajekupujúceho na základesúhlasukupujúcehopodľa § 11 ZnOOÚ, oznámijej aj časplatnostisúhlasu, a akkupujúcehopovinnosťposkytnúťosobnéúdajevyplýva z priamovykonateľnéhoprávnezáväznéhoaktuEurópskejúnie, medzinárodnejzmluvy, ktorou je Slovenskárepublikaviazaná, alebozákona, predávajúcioznámikupujúcemuprávnyzáklad, ktorýjejtútopovinnosťukladá, a upovedomíju o následkochodmietnutiaposkytnúťosobnéúdaje,

    - tretiestrany, aksapredpokladáalebo je zrejmé, žeimbudúosobnéúdajeposkytnuté,

    - okruhpríjemcov, aksapredpokladáalebo je zrejmé, žeimbudúosobnéúdajesprístupnené,

    - formuzverejnenia, akmajúbyťosobnéúdajezverejnené,

    - tretiekrajiny, aksapredpokladáalebo je zrejmé, žesadotýchtokrajínuskutočníprenososobnýchúdajov,

    Privydanírozhodnutiapodľaodseku 14.11. je kupujúcioprávnenýoboznámiťsa s postupomspracúvania a vyhodnocovaniaoperácií:

    1/ vovšeobecnezrozumiteľnejformepresnéinformácie o zdroji, z ktoréhozískaljejosobnéúdaje na spracúvanie,

    2/ vovšeobecnezrozumiteľnejformezoznamjej osobnýchúdajov, ktorésúpredmetomspracúvania,

    3/ opravualebolikvidáciusvojichnesprávnych, neúplnýchaleboneaktuálnychosobnýchúdajov, ktorésúpredmetomspracúvania, 4/ likvidáciujejosobnýchúdajov, ktorýchúčelspracúvaniasaskončil; aksúpredmetomspracúvaniaúradnédokladyobsahujúceosobnéúdaje, môžepožiadať o ichvrátenie,

    5/ likvidáciujejosobnýchúdajov, ktorésúpredmetomspracúvania, akdošlo k porušeniuzákona,

    6/ blokovaniejejosobnýchúdajov z dôvoduodvolaniasúhlasupreduplynutímčasujehoplatnosti, akpredávajúcispracúvaosobnéúdaje na základesúhlasukupujúceho.

    Právokupujúcehopodľabodu 14.8. bodu 5 a 6 možnoobmedziť, len aktakétoobmedzenievyplýva z osobitnéhozákonaalebojehouplatnenímbybolaporušenáochranakupujúceho, alebobyboliporušenépráva a slobodyinýchosôb.

 

    Kupujúci na základebezplatnejpísomnejžiadostimáprávo u predávajúcehonamietaťvoči

    1/ spracúvaniujejosobnýchúdajov, o ktorýchpredpokladá, žesúalebobudúspracúvané na účelypriamehomarketingubezjejsúhlasu, a žiadaťichlikvidáciu,

    2/ využívaniutitulu, mena, priezviskaaadresykupujúceho na účelypriamehomarketingu v poštovomstyku, alebo

    3/ poskytovaniutitulu, mena, priezviskaaadresykupujúceho na účelypriamehomarketingu.

    Kupujúci na základepísomnejžiadostialeboosobne, akvecneznesieodklad, máprávo u predávajúcehokedykoľveknamietaťvočispracúvaniuosobnýchúdajov v prípadochpodľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚvyslovenímoprávnenýchdôvodovalebopredloženímdôkazov o neoprávnenomzasahovanídojejpráv a právomchránenýchzáujmov, ktorésúalebomôžubyť v konkrétnomprípadetakýmtospracúvanímosobnýchúdajovpoškodené; aktomunebrániazákonnédôvody a preukážesa, ženámietkakupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinnýosobnéúdaje, ktorýchspracúvaniekupujúcinamietal, bezzbytočnéhoodkladublokovať a zlikvidovaťihneď, akotookolnostidovolia.

    Kupujúci na základepísomnejžiadostialeboosobne, akvecneznesieodklad, ďalejmáprávo u predávajúcehokedykoľveknamietať a nepodrobiťsarozhodnutiupredávajúceho, ktorébymalo pre ňuprávneúčinkyalebovýznamnýdosah, aksatakérozhodnutievydávýlučne na základeúkonovautomatizovanéhospracúvaniajejosobnýchúdajov. Kupujúcimáprávožiadaťpredávajúceho o preskúmanievydanéhorozhodnutiametódouodlišnouodautomatizovanejformyspracúvania, pričompredávajúci je povinnýžiadostikupujúcehovyhovieť, a totak, žerozhodujúcuúlohupripreskúmanírozhodnutiabudemaťoprávnenáosoba; o spôsobepreskúmania a výsledkuzisteniapredávajúciinformujekupujúceho v lehotepodľaods. 14.19. Kupujúcinemátotoprávoiba v prípade, aktoustanovujeosobitnýzákon, v ktoromsúupravenéopatrenia na zabezpečenieoprávnenýchzáujmovkupujúceho, aleboak v rámcipredzmluvnýchvzťahovalebopočasexistenciezmluvnýchvzťahovpredávajúcivydalrozhodnutie, ktorýmvyhovelpožiadavkekupujúceho, aleboakpredávajúci na základezmluvyprijaliné primerané opatrenia na zabezpečenieoprávnenýchzáujmovkupujúceho.

    14.13. Akkupujúciuplatnísvojeprávo

    1/ písomne a z obsahujejžiadostivyplýva, žeuplatňujesvojeprávo, žiadosťsapovažujezapodanúpodľatohtozákona; žiadosťpodanúelektronickoupoštoualebo faxom kupujúcidoručípísomnenajneskôrdotrochdníododňajejodoslania,

    2/ osobneústnouformoudozápisnice, z ktorejmusíbyťzrejmé, ktoprávouplatnil, čohosadomáha a kedy a ktovyhotovilzápisnicu, jehopodpis a podpiskupujúceho; kópiuzápisnice je predávajúcipovinnýodovzdaťkupujúcemu,

    3/ u sprostredkovateľapodľabodu 1 alebo 2 tohtoodseku, je ten povinnýtútožiadosťalebozápisnicuodovzdaťpredávajúcemubezzbytočnéhoodkladu.

    14.14. Kupujúcipripodozrení, žejejosobnéúdajesaneoprávnenespracúvajú, môžepodaťÚradu na ochranuosobnýchúdajovSlovenskejrepublikynávrh na začatiekonania o ochraneosobnýchúdajov.

    14.15. AkKupujúcinemáspôsobilosť na právneúkony v plnomrozsahu, jejprávamôžeuplatniťzákonnýzástupca.

    14.16. Akkupujúcinežije, jejpráva, ktorémalapodľatohtozákona, môžeuplatniťblízkaosoba.

    14.17. Žiadosťkupujúcehopodľaods. 14.8. bodu 1 až 3, 5 a ods. 14.10. až 14.12. vybavípredávajúcibezplatne.

    14.18. Žiadosťkupujúcehopodľaods. 14.8. bodu 4 vybavípredávajúcibezplatneokremúhradyvovýške, ktoránemôžeprekročiťvýškuúčelnevynaloženýchvecnýchnákladovspojenýchsozhotovenímkópií, sozadováženímtechnickýchnosičov a s odoslaníminformáciekupujúcemu, akosobitnýzákonneustanovuje inak.

    14.19. Predávajúci je povinnýpísomnevybaviťžiadosťkupujúcehopodľaodsekov 14.17. a 14.18. najneskôrdo 30 dníododňadoručeniažiadosti

    14.20. Obmedzenieprávkupujúcehopodľaods. 14.9. predávajúcibezzbytočnéhoodkladupísomneoznámikupujúcemuaÚradu na ochranuosobnýchúdajovSlovenskejrepubliky.

    14.21. Predávajúcivyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚspracúvaosobnéúdajekupujúceho na účelyuvedené v bode 14.3. týchtopodmienokprostredníctvomtýchtosprostredkovateľov:

GLS General Logistics Systems Slovakiaspol. s r. o.

Sídlo: Lieskovskácesta 13, Lieskovec, 962 21

IČO: 36 624 942

zapísaná v OR OS BanskáBystricaodd. Sa, Vložkačíslo:  9084/S

 

INTIME, s.r.o.

Sídlo: Seneckácesta 1, IvankapriDunaji, 900 28

IČO: 31 342 621

zapísaná v ObchodnomregistriOkresnéhosúdu Bratislava I, OddielSro. Vložka č. 4376/B

 

Slovenskápošta, a. s.

Sídlo: Partizánskacesta č. 9, 975 99 BanskáBystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v OR OS BanskáBystricaodd. Sa, Vložkačíslo:  803/S

 

DirectParcelDistribution SK s.r.o.

Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO: 35 834 498

ZapísanáObchodnomregistriOkresnéhosúdu Bratislava I, oddielSro, Vklad č. 26367/B

SlovakParcel Service, s.r.o.

Seneckácesta 1, 900 28 IvankapriDunaji, Slovakia, Tel.: +421-2-16 877, Fax: +421-2-4870 7215, IČO: 31 329 217, DIČ: 2020351993, IČO: SK2020351993

v?