Menu
Košík

Ochrana Osobných Údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov

Prostredníctvom webovej stránky www.vzduchotechnika-shop.sk k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.), a preto si dovolíme, spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

 

1.     IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (ĎALEJ AKO „IS“) - Kto je správcom vašich údajov?

(Henrieta Dosztálová, SK1802000000004073054358,+421944451483, vip77.info@centrum.sk)

 

+421 944 451 483 (Sadzba za bežný hovor - podľa cenníka príslušného operátora), - ďalej len "Správca", ktorý je zároveň Predávajúcim.

Pod uvedenými kontaktnými údajmi môžete tiež kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu údajov.

V prípade vášho dodatočného súhlasu môžu byť našimi partnermi aj administrátori údajov získaných na základe vašej aktivity na internete pomocou technológií, ako sú cookies.

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU V IS E-SHOP A IS MARKETING:

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania objednávok, odosielania newsletterov a doručovania objednaného tovaru dotknutým osobám (aj prostredníctvom pošty alebo prepravných spoločností), ktoré si tento objednali v internetovom obchode prevádzkovateľa IS.

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV O FYZICKEJ OSOBE (DOTKNUTEJ OSOBE):

Meno
priezvisko
adresa (doručenia)
telefonický kontakt
emailový kontakt

firemné údaje (IČO, DIČ)

Fakturačné údaje:

·       Meno a priezvisko / Obchodný názov*

·       Adresa trvalého bydliska / sídla*

·       IČO*, DIČ*

Údaje pre doručenie:

·       Meno príjemcu (dotknutej osoby)

·       Priezvisko príjemcu (dotknutej osoby)

·       Adresa doručenia

·       Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

Kontaktné údaje:

·       Meno kontaktnej osoby*

·       Telefonický kontakt - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

·       Emailový kontakt - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok, ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavovania a riešenia prípadných reklamácií.
* údaje právnických osôb

 

POUČENIE O DOBROVOĽNOSTI:

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

 

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM:

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám s výnimkou kuriérskych (prepravných) spoločností, z titulu doručovania objednaného tovaru. Prevádzkovateľ IS za účelom doručovania objednaného tovaru uzatvoril zmluvný vzťah s kuriérskymi resp. prepravnými spoločnosťami, ktorým poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt).

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

ÚPLNÉ ZNENIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Dotknutá osoba (spotrebiteľ) svojim zaregistrovaním sa na tejto webovej stránke internetového obchodu, ako aj odoslaním svojej objednávky prostredníctvom tejto webovej stránky internetového obchodu (e-shopu) na webovej adrese www.vzu

duchotechnika-shop.sk udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom kuriérskych spoločností) a elektronického zasielanie info a newsletterov, prevádzkovateľovi IS, ktorým je hore uvedená osoba (Henrieta Dosztálová, Modrany 397 94633, 50188976, cég adatok)podľa §4. Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom (spotrebiteľom) udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu prevádzkovateľa: IS  (Henrieta Dosztálová, +421944451483, Modrany 397  94633)alebo elektronicky: info@vip77.sk

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu zároveň informuje dotknuté osoby, že napriek prijatým bezpečnostným opatrenia a bezpečnostnej dokumentácii vo forme Bezpečnostného projektu, nie je možné riziko zneužitia osobných údajov eliminovať na 100% a to predovšetkým pri okolnostiach vyššej moci alebo hackerských útokoch.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

§28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.: Práva dotknutej osoby:
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.


 

Cookies -skrátené informácie

Čo sú súbory "cookies"?

"Cookies" sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Na čo sú súbory "cookies"?

Súbory cookies sú obsiahnuté v protokole HTTP, ktorý sa používa na komunikáciu medzi internetovým serverom a prehliadačom. Pozostáva z: kľúča, ktorý špecifikuje meno, hodnotu a čas, po uplynutí ktorého sa súbor cookie má odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardné pre nastavenia poskytované prehliadačom. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

Aké "súbory cookies" používame?

Existujú dva typy súborov "cookies" - "session" a "trvalé". Prvými sú dočasné súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa odhlásite z webových stránok alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) - potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory "trvalé" zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru "cookies" alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Súbory cookies, ktoré používajú spolupracujúce subjekty operátora webových stránok, podliehajú vlastným pravidlám ochrany osobných údajov.

Súbory cookies, ktoré používame, sú primárne navrhnuté tak, aby uľahčili používanie našej webovej stránky, napríklad "pamätajú si" informácie, akonáhle sú poskytnuté, takže používateľ ich nemusí vždy poskytovať. Používame tiež súbory cookies, ktoré vám umožňujú prispôsobiť obsah prezentovaný na internete podľa vašich preferencií (napríklad reklám a fotografií).

Ochrana osobných údajov a "cookies"

Keď užívateľ používa našu stránku, používame súbory cookies na identifikáciu prehliadača alebo používateľského zariadenia - "cookies" zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu používateľa). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou a považované za osobné údaje. V súvislosti s politikou našej firmy sú údaje šifrované, čo zabraňuje neoprávnenému prístupu k nim.

Profilovanie

Používaním technológie cookies, ktorá sa používa na našich webových stránkach, sa môžeme dozvedieť o preferenciách používateľov - napríklad analýzou, ako často navštevujú naše webové stránky alebo aké produkty najviac zobrazujú. Analýza správania online nám pomáha lepšie pochopiť návyky a očakávania používateľov a prispôsobiť ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii môžeme nielen ponúknuť používateľovi reklamu, ktorá je pre neho prispôsobená (napríklad reklama vyplývajúca z nedávneho prehliadania) a z dostupných ponúk sa zobrazujú predovšetkým tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám používateľa, ale môžeme tiež vytvárať a prezentovať ponuky pre používateľa alebo zľavy, ktoré nie sú k dispozícii ostatným ľuďom.

Prístup k informáciám o činnosti používateľov na internete pomocou súborov cookies nám tiež umožní uskutočňovať analýzy trhu a štatistiky.

Informácie zhromaždené a obsiahnuté v súboroch cookies môžu byť uložené po ukončení relácie prehliadača, čo umožňuje napríklad ich použitie počas následných návštev používateľov.

Presmerovanie/Retargeting

Na základe súborov cookies používame technológiu, ktorá nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už navštívili naše webové stránky na iných webových stránkach, ktoré navštevujú, vrátane tých, ktoré patria subjektom spolupracujúcim s našimi spolupracujúcimi subjektmi.

Nedostatok spojenia medzi reklamou zobrazovanou používateľovi a jeho záujmom a potrebám môže byť pre neho znepokojujúca. Domnievame sa, že je pre užívateľa atraktívnejšie a praktickejšie, aby dostal svoju ponúku v súlade so svojimi záujmami a potrebami identifikovanými v dôsledku analýzy svojho predchádzajúceho správania založeného na technológii cookies. Z tohto dôvodu nás zaujíma sledovanie reklamného obsahu pre používateľa, ktorý používa rôzne webové stránky na poskytovanie reklamného obsahu prispôsobeného jeho predchádzajúcej internetovej aktivite.

Súbory cookies tretej strany(third party cookies)

Cookies, ktoré používame, sú primárne zamerané na optimalizáciu používateľských služieb pri používaní našich webových stránok. Spolupracujeme však s inými spoločnosťami v rámci svojej marketingovej (reklamnej) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér inštalovaný na zariadení používateľa tiež ukladá súbory cookies od subjektov vykonávajúcich takéto marketingové aktivity. Zoznam našich dôveryhodných spolupracujúcich subjektov si môžete prečítať v našich pravidlách ochrany osobných údajov.

Súbory cookies odosielané týmito subjektmi majú zlepšiť efektívnosť zobrazovania reklám používateľom, ktoré odpovedajú jeho online aktivite - tretie strany poskytujú používateľom reklamný obsah.

Preto počas návštevy našej webovej stránky sú cookies od našich spolupracujúcich subjektov uložené aj vo vašom počítači alebo inom zariadení. Týmto spôsobom sa zhromažďujú napríklad informácie o zobrazovaných alebo zakúpených produktoch.

Odstránenie / blokovanie "cookies"

Pamätajte si, že môžete súhlas s používaním súborov cookies nastaviť prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo svojho webového prehliadača.

Štandardne internetové prehliadače alebo iný softvér inštalovaný v počítači alebo inom používateľskom zariadení pripojenom k ​​sieti umožňujú uložení určitých typov "cookies" na takéto zariadenie. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že sa zablokuje používanie "cookies" v nastaveniach webového prehliadača, alebo tak, že používateľ bude informovaný o každom prenose cookies do zariadenia používateľa. Týmto spôsobom môže byť súhlas vyjadrený pri používaní tejto technológie kedykoľvek zmenený alebo zrušený (zablokovanie ukladania cookies v budúcnosti).

Je tiež možné zablokovať cookies tretích strán súčasne s akceptovaním "cookies" prichádzajúcich priamo z nášho e-shopu

Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania "cookies" sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webový prehliadač).

Obmedzenie používania "súborov cookie" môže ovplyvniť niektoré z funkcií dostupných na webových stránkach.

Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie sa vzťahuje iba na konkrétny prehliadač. Znamená to, že na inom prehliadači sa budú musieť vykonať rovnaké opatrenia.

 

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

2.     Aký je toto dokument?

Tieto zásady ochrany osobných údajov a aplikácie Internetového obchodu (ďalej len "Zásady") je informatívny dokument, čo znamená, že nie je zdrojom povinnosti pre zákazníkov a aplikácie internetového obchodu (nie je zmluvou ani Obchodnými podmienkami).

Informácie obsiahnuté v pravidlách sú všeobecné. Podrobné informácie o spracúvaní konkrétnych osobných údajov sú k dispozícii vždy pri ich nadobudnutí v obsahu klauzuly o informáciách umiestnených na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Platí to najmä pre informácie o účeloch a právnom základe spracovania osobných údajov, o období ich uchovávania a o príjemcoch, ktorým boli tieto údaje prevedené.

Všetky slová, frázy a skratky, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke a začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Online Store, Electronic Service) by maly byť chápané v súlade s ich definíciou v podmienkach, ktoré sú k dispozícii na na našom e-shope, vrátane aplikácie.

V prípade pochybností alebo rozporu medzi politikou a osobou udeleným súhlasom nezávisle na ustanoveniach podmienok, je vždy rozhodný udelený súhlas alebo zákon. V prípade konfliktu medzi podmienkami a obsahom informačnej doložky poskytnuté správcom pri zhromažďovaní osobných údajov (zvyčajne v internetovom obchode) sa zákazník riadi doložkami poskytnutými pri zhromažďovaní osobných údajov.

3.     Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát. Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "Osobné údaje"). Identifikovateľná fyzickou osobou je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä na základe identifikátora, ako je vaše meno, identifikačné číslo, adresa, ID na internetu alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:

o&a